شهید گمنام

تعداد پاراگرف: 1

آیا حکایت شهید گمنام جز طلب جان شهروند همچون حشره است تا در مسیر به گمان ما نجاسات پیرو نجاستی چون آقای محمّد همچون علف هرز بر خاک شوند، بلا نسبت نجاسات و علف هرز. ۱۹:۱۳ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.