فریزر جنوبگان، یخچال ساز قطب جنوب

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر مضمونی شبیه این موضوع مطرح شده است، مایلیم در قطب جنوب، جنوبگان طرح یخچال ساز اجرا شود، گمان می‌بریم انرژی مناسب در این خصوص باد است برای تولید برق، مایلیم گمانی به دست بیاوریم از تخمین میزان مناسب سرمایه جهت حرکت نخست موضوع، باغستان شهریار 20:13 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401.