قدر شناسی

تعداد پاراگرف: 1

اگر قدر شناس ثروت نباشیم ثمرهٔ ما چه خواهد بود، بد گویی از سرمایه به چه معناست، در صورت قدر نشناسی زمان از جانب ما چه تاثیری بر طول عمر ما خواهد داشت. ۲۲:۲۲ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰. “و ثروت” از بعد از سرمایه حذف شد، باغستان شهریار، 19:34 جمعه 12 فروردین 1400.

,