تائید پرداخت حقوق کارکنان حکومت از جانب جامعه

تعداد پاراگرف: 1

به گمان مناسب است ساختاری از تائید پرداخت حقوق کارکنان حکومت توسسط جامعه بر قرار شوند که دست کم هر شش ماه نظارت بر پرداخت حقوق داشته باشند و به تائید جامعه برسانند و بدون تائید جامعه پرداخت منتفی و وضعییت مورد بررسی در زمانی مناسب و حدد اکثر یک ماه در خصوص انتقال به آلترناتیو یا ساختار جایگزین به تناسب برسند، مایلیم این موضوع اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، 10:32 چهار شنبه 30 شهریور 1401 سپتامبر 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.