اردبیل

تعداد پاراگرف: 1

در پروژه ی صدا سیمای کارشناسان احتمالا حوالی نزدیک شانزده هفده سال پیشتر به گمان در اسکلت فلززی به جای آهن اصفهان در برخی موارد تیر آهن تولید فارا(روسی) استفاده شده است در تعدادی اندک همچون حوالی پنج تیر آهن هجده، در صورتی که در طرح پیش بینی نشده و تلرانس در نظر گرفته نشده است و بررسی استقامت بنا مناسبت ندارد مایلیم مراحل جایگزینی ملک صورت گیرد، در آن مطقع نزدیک شاید پنج شش ماه از طرف آقای والد بر سر آن پروژه به عنوان پیمانکار حاضر می شدیم که در موردی از موارد تیر آهن روسی به سفارش رسید، آنچه حضور ذهن در یاری است شخص پیمانکار جوشکار گویا تمایلی به استفاده نداشتند یا آقای مهندس ناظر چنین مطرح می داشتند و البتته برای ما نیز کولیس گرفتند و نسبت به تیر آهن اصفهان حدود یکی و دو سه میل باریکتر بود، به نظر با نظر آقای ماهری مدیر پروژه ی وقت به گمان به سبب تاخیر وقت پروژه استفاده شد، غیر فععال شدن کلید انتشار، همچنان تعریف پیوند یکتا دچار مشکل است و در این مورد نیز دسته ها غیر فععال بودند برای انتخاب، 22:33 چهارشنبه 23 شهریور 1401 سپتامبر 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. ما سر درد نکشیدیم که سر درد بکشیم، 22:55.