دستگیری

تعداد پاراگرف: 2

به نظر شرایط به شکلی پیش آمده است که اگر ضرورتی بر این کار احساس شود فضا برای دستگیری آقایان محمّد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات، آقای عیسی زارع پور وزیر ارتباطات حاضر و آقای حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار مهیّاست، چنین گمان برده‌ایم، پانزده و بیست و هفت دقیقهٔ شنبه چهار دی هزار و چهارصد شمسی. “اگر ضرورتی بر این کار احساس شود” افزوده شد، پانزده پنجاه و هشت دقیقهٔ همین روز.

شانزده و پنجاه و یک دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای دستگیری به پیشنهاد تغییر داده شده است. ما پیشتر در این خصوص اسامی همچون آقایان پوتین و شی جین پینگ را مطرح داشته‌ایم پس از دورانی نسبتاً طولانی در وضعیّت حکم تیر و تحت تعقیب برای اعدام، موضوعاتی نظیر بایگانی و مدیریّت افراد نیز پیشتر به موازات موضوعات جاری جامعهٔ جهانی مطرح بوده است. چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است.