نسبت رساندن فعل به اشخاص

تعداد پاراگرف: 1

قبلتر هر آنچه از اتفاقات که به فعل اشخاص نسبت رسانده شده گمانی نا مناسب می انگاریم. به عنوان مثال نسبت رساندن آتش گرفتن سینما رکس آبادان که گمان رفته و مطرح شده کار آقای مسعود کیمیایی بوده است گمانی نا مناسب به نظر می رسد. 00:31 یکشنبه 6 فروردین 1402 مارس 26 2023 Gebze گبضه.