بد و بدتر

تعداد پاراگرف: 1

از آنجا که به هر ترتیب ما این قوم را زنده نخواهیم گذاشت، دست کم در این کیفیّت، و مرگی سهل شاید بتوان گفت از مرگی دردناک مناسب تر است، مرگ در معنای تغییر کیفیّت، گویا قابلیّت تشخیص بین بد و بدتر برای ایشان هر لحظه در گرداب بد و بدتر رو به بدتر در حال بدتر شدن است. سیزده و بیست و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه پنج دی هزار و چهارصد شمسی. پیشتر به این قبیل مضمون در خصوص امکان خاکستری شدن تشخیص بین بد و بدتر احتمالاً اشاره داشته‌ایم. سی و دو دقیقهٔ همین ساعت. خواهیم کشت به زنده نخواهیم گذاشت اصلاح شد، پنجاه دقیقۀ همین ساعت.