بانک

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص اتتصال زیر ساخت بانک ها در فلتا(ایران) سخن به میان آمده است، منظور به عنوان مثال در صورت مراجعه ی شهروندی که حساب بانکی دارند به بانکی دیگر جهت افتتاح حساب از نو از ایشان مدارک خواسته نشود و با اتتصال به بانک میزبان حساب ایشان مدارک مورد نیاز دریافت گردد، مایلیم اتصصال اططلاعاتی زیرساخت بانک های حکومتی و در صورت تمایل بانک های خصوصی اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 00:00 دوشنبه 21 شهریور 1401 سپتامبر 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.