بانک

تعداد پاراگرف: 2

مایلم سیستم بانکداری در بانک های مرتبط به من و بانک های حکومتی در ایران بر اساس ساختار بانکداری سویسی برقرار گردد، ۲۳:۱۹ سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ مارس ۲۶ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

پیشتر در خصوص اتتصال زیر ساخت بانک ها در فلتا(ایران) سخن به میان آمده است، منظور به عنوان مثال در صورت مراجعه ی شهروندی که حساب بانکی دارند به بانکی دیگر جهت افتتاح حساب از نو از ایشان مدارک خواسته نشود و با اتتصال به بانک میزبان حساب ایشان مدارک مورد نیاز دریافت گردد، مایلیم اتصصال اططلاعاتی زیرساخت بانک های حکومتی و در صورت تمایل بانک های خصوصی اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 00:00 دوشنبه 21 شهریور 1401 سپتامبر 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.