تولّد

تعداد پاراگرف: 1

می‌گویند انسان دو بار متولّد می‌شود، یکبار وقتی به دنیا می‌آید و یک بار وقتی متوجّه می‌شود برای چه به دنیا آمده است. نقلی است از مضمونی در دیالوگ فیلمی با بازی آقای حامد بهداد بر اساس حضور ذهن حاضر، آیا می‌توان گمان برد مدّعیان دلق پوش غلط یا منحرف حضرت ابراهیم در عصر حاضر و برخی از فارغان ادب به دنیا آمده‌اند تا به حضور ما برسند یا دست کم رسیدگی ما را بچشند، شاید در ذهن متبادر گردد چنین مضامینی به نظر، گویا حضرت ابراهیم هم ایشان بود که آتش برایشان گلستان گشت، دست کم به نظر چنین نقل می‌کنند، ما ترجیح به راه خِرَد داریم با اینکه شاید این بستر و بنیان این حکایت نیز به نظر فارغ آید از آنچه در عقل بگنجد، چنین به گمان ما رسیده است، بیست و سی و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه یازده آذر هزار و چهارصد شمسی. پیشتر به این دیالوگ اشاره داشته‌ایم امّا نه در راستای موضوعی نظیر آنچه مطرح شد، چنین به گمان ما رسیده است، مضمون به پیش از دیالوگ افزوده شد، نقل قولی به نقلی تغییر داده شد، یازده و سی و سه دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.