کتاب

تعداد پاراگرف: 1

یک جستجوی ساده در خصوص “افسانه یونان” در سایت مرتبط به نمایشگاه کتاب تهران دست کم به ظنّ Google.com پاسخی جز یک نتیجه در زبان فارسی نداشت، در خصوص افسانه های چینی و مغول نیز به گمان محتوای اندکی موجود است، گویا این گمان موجود است که آقای نیچه تحت تاثیر آثار آقای داستایوفسکی بوده اند، آقای نیچه به گمان فیلسوفی داستان سرا هستند و آقای داستایوفسکی تا آنجا که گمان برده ایم تنها به داستان سرایی پرداخته اند، جدا از لایه ی معنایی داستان سرزمینی چون یونان دست کم به گمان ما سر چشمه ی نمادهایی بشری چون آرا و شورا هستند، باغستان شهریار 05:57 یکشنبه 1 خرداد 1401. در اشاره و پیوند نخست افسانه های یونان به “افسانه یونان” ویراست شد، “گویا این باور موجود است” به “گویا این گمان موجود است” و “جدا از لایه های مفهومی داستانها برخی ممالک چون یونان” به “جدا از لایه ی معنایی داستان سرزمینی چون یونان” ویراست شد، 06:45 همین حوالی.

,