شکستن سرعت نور

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر رسیدن به بیش از سرعت نور اجرا گردد، باغستان شهریار 08:32 جمعه 16 اردیبهشت 1401.