قفقاز شمالی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم به شرط احتجام خزر از جنوب آستراخان و لاگان(Lagan) در حوالی کوچوبِیی(Kochubei) در شمال غرب خزر با دور زدن کوه های شمال گرجستان و فضای جنگلی پیش از دماغه ی تامان(Taman) در حوالی آناپا(Anapa) به دریای سیاه بپیوندد با امکان کشتی رانی دو سویه برای عبور نفتکش دست کم با ظرفییت سه ملیون بشکه، با لحاظ شرط احتجام در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند تاسیس کانال مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مطرح شده همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 14:54 چهارشنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.