بانک مرکزی

تعداد پاراگرف: 6

چنین مضمونی که در ادامه آمده است در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، مایلیم دارایی به انتشار رساننده یا رسانندگان مسدود و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد:

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی

باغستان شهریار، 14:55 یکشنبه 28 فروردین 1401.

مایلیم در صورت تمایل بانک مرکزی بر انتشار فهرست دارایی ما نظارت داشته باشند. ۲۲:۴۳ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

آنچه پیشتر در نظر گرفته شده جابجایی بانک مرکزی از تهران به یزد است، ما بانک مرکزی را از داشتن شعبهٔ مرکزی جدا می‌سازیم با اینحال گمان می‌بریم ممکن است هزینهٔ حساب رسی در گردونهٔ امحا و چاپ اسکناس در صورت بودن چند مرکز برای چاپ از حالت متمرکز بیشتر باشد به هر ترتیب قرار تقسیم شدن مراکز در مشارها در نظر گرفته شده است از طرفی در نظر داشتن این احتمال احتمالاً مناسب است که هر مشار یا جامعه مایل به چاپ اسکناس خویش باشد. ۰۴:۴۹ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰. بخش احتمال چاپ مشار افزوده شد، ۰۵:۰۶ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.