ختنه

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ختنه در شخص با آلت مذککر احتمال بروز بیماری را بالا می برد و بلا نسبت جوجه کش و گلله ذهن شخص را پیش از رسیدن به بلوغ به جوجه کش و زیر نگاه گلله واری بودن متمایل می دارد، 17:38 یکشنبه 13 شهریور 1401 سپتامبر 4 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.