مفهوم و حواشی، زبان، آگاهی و علم

تعداد پاراگرف: 1

به گمان هر آنکه در عوض مفهوم، علم و آگاهی حاشیه هایی چون ابزار انتقال مفهوم(زبان) را برای تعریف هویّت ارجح می گیرند در حال خیانت به جامعه ی خویش هستند. ۱۹:۰۶ پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ اوت ۱۷ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.