تبدیل اینترنت گوشی تلفن همراه از 4G به 3G

تعداد پاراگرف: 1

تبدیل 4G در گوشی به 3G به گمان بار به نسبت زیادی از انتقال برق در گوشی کاست در شرایطی که تاثیر آن بر دست احساس شد، این موضوع در ایرانسل انجام گرفت که مددتی اینترنت 3G وصل نشد و پس از اتتصال اینترنت به 2G تبدیل شد که در آن نیز حدودی تاثیر کاهش جریان برق در گوشی احساس شد، 2G در ایرانسل تا خاموش شدن گوشی فععال بود و اینترنت دچار اشکال، به هر ترتیب به گمان در 3G و 4G تفاوت چنان نیست که در کاربری روزمرره در نظر آید ولی احتمالا تاثیر آن بر بافت دست محسوس است، 00:23 چهارشنبه 19 مرداد 1401 آگوست 10 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “بر بافت دست ملموس است” به “بر بافت دست محسوس است” ویراست شد، 19:03 لحظاتی اختلال در ذخیره، 19:04 همین حوالی.