صدا و سرمای کولر

تعداد پاراگرف: 1

در Gardun.ir مطرح شد که آقای والد از زمانی که آمده اند چند دفعه ای کولر را روشن و خاموش داشتند امما در پایان تا دقایقی قبل پیش از بیست و چهار امشب یکسر روشن بود در دمای بیست و سه درجه که به گمان آقای خامنه ای از پوشش و اراده ی ما به نشر این نوشته مططلع شدند و خاموشی آن را خواستار شدند، در اییام اخیر روشن بودن کولر در همین دمای بیست و سه درجه بوده است، به هر ترتیب جوراب و پیژامه ای مضاعف بر روی دیگری و سوئی شیرت مواردی بود که پنداشتیم مناسب است بر تن داشته باشیم، بارگزاری تصاویر در گوشی دچار مشکل شد بعد از دست کم دو بار آزمودن، خط ایرانسل دچار مشکل است همراه اوول نیز سرعتی به نظر نامناسب دارد، فایل های تصاویر به لپتاپ منتقل شد تا از مرورگر Windows برای بارگزاری استفاده شود، در Android به نظر بسته شدن موارد خود گاهی مناسب است معضل انگاشتن همچون ریفرش مرورگر که شاید باعث از دست رفتن محتوا نیز گردد، 00:41 پنج شنبه 27 مرداد 1401 آگوست 18 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. هنوز تصاویر لود نشدند، برای 11 تصویر بیست و دو تصویر در صف کار ایجاد شده بود که یکی یکی نیز بارگزاری نشدند، در WordPress این اتتفاق در وضعییت گزینش و نه کشیدن و رها ساختن می افتد امما نه اینکه یازده صف کار یا بیشتر بدون اینکه هیچ کدام به اتمام برسد ایجاد شود که یا دست کم ما چنین ندیده یا کمتر دیده ایم مگر به کارشکنی که به گمان پیشتر نیز بوده است، 00:59 همین حوالی. اختلال در ذخیره احتمالا موضوع سرعت اینترنت نیز مطرح است، هنوز نوشته منتشر نشده است، 01:00 همین حوالی. نامی که با آن ما را به ما معررفی داشته اند و در سِجِل یا همان شناسنامه نوشته شده است «طه مهدی عبادپور» است، لود تصاویر به سرور با سرعتی اندک در جریان است و نوشته هنوز منتشر نشده است، پنج تصویر از مجموع یازده تصویر در لود در سرور دچار خطا شدند و در این فاصله در سایت Gardun.ir در نوشته ی “راه های انتقال دارایی شخص منظر” نام و کد مللی شخص منظر معررفی شد، 01:22 همین حوالی. تصاویر لود شده حذف و مجموع تصاویر از نو در صف لود انتخاب شدند، 01:30. انتشار صورت گرفت، 01:34 همین حوالی، به گمان ننوشتن “همین حوالی” نیز مناسب می رسد تا زمانی که شرایط مکانی یا تاریخ نسبت به نخستین مطرح داشتن به تغییر رسیده باشد، 01:38.