چراغ چهارراه برای عابر پیاده

تعداد پاراگرف: 1

حق تقدم در هر حالتی در خیابان با عابر پیاده است، چراغ قرمز نداریم برای عابر پیاده، سبز و زرد چشمک زن به نشانه ی احتیاط در مواقع عبور خودرو. ۱۸:۴۵ شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ ژانویه ۶ ۲۰۲۴ در تبریز.