حکایت کیفیّت مرگ

تعداد پاراگرف: 1

بیست و یک و چهل و شش دقیقۀ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، موضوع مرگ نیست، موضوع چه طور مردن است، بین بد و بدتر انتخاب اصلح بد است. چنین گمان برده‌ایم، بیست و یک و پنجاه و نه دقیقۀ همین روز، پیشتر در این خصوص اشاراتی داشته‌ایم، قدرتی در عالم هستی نمی‌بینیم که بتواند در برابر ارادۀ ما نسبت به این موجودات بایستد، خداوند متعال اگر شخصا در زمین حاضر گردد نخواهد توانست اینان را از دست ما بگیرد، معامله معامله است، دست کم ادیان ابراهیمی چنین بازگو می‌کنند، چنین به گمان و ارادۀ ما رسیده است.