الماس نادر شاه افشار

تعداد پاراگرف: 5

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن پسر آقای خاتمی آقای عماد الددین مسیر عودت الماس آقای نادر شاه افشار را هموار می سازد، 12:28 سه شنبه 14 تیر 1401 جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

گمان می‌بریم الماس آقای نادر شاه افشار طعمۀ مناسبی است، باغستان شهریار 02:41 پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401.

به گمان مشکل ساز اصلی در مسیر عودت الماس دوران آقای نادر شاه افشار از انگلستان آقای محسن رضائی هستند، ۰۲:۴۱ سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر عودت الماس آقای نادر شاه افشار به خزانهٔ دولت در فلتا اجرا شود. ۰۱:۲۷ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰. آقا به نام و اسلاگ نوشته افزوده شد، ۰۱:۲۹ همین روز.

در خصوص جلوگیری از عودت الماس نادر شاه افشار از تاج ملکهٔ بریتانیا چه کارهایی انجام گرفته است. بیست و یک و چهل و سه دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.