موضوعات اخیر

انتظام، نظم


به گمان ما بدون کارایی چیزی نظم و دیسیپلین نمی‌پذیرد. شانزده و بیست و دو دقیقهٔ دوشنبه شش دی هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید