انتظام، نظم

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما بدون کارایی چیزی نظم و دیسیپلین نمی‌پذیرد. شانزده و بیست و دو دقیقهٔ دوشنبه شش دی هزار و چهارصد شمسی.