قطع آب، برق، انرژی و ارتباط محفل سلسلۀ ابراهیم

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر قطع آب و برق و گاز و انرژی و ارتباط هر محفل مرتبط به سلسله ی آقای ابراهیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:34 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر قطع آب و انرژی و ارتباط محفل سلسلۀ آقای ابراهیم هر سه مورد از دِپارت(مسدود سازی دارایی، اجرای مجموع جزا و پیگرد(تعقیب) قضایی) اجرا گردد، باغستان شهریار 21:00 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401. همینطور مصادرۀ دارایی به نفع نهاد منظر، برق به تیتر نوشته افزوده شد، باغستان شهریار 00:27 جمعه 9 اردیبهشت 1401.