موضوعات اخیر

انجام کار برای نشدن


تا حال شده است کاری را برای نشدن انجام دهید که گویی نشدن آن همان شدن نزدیک به مناسب است در گمان ما، به تجربه‌ای یا آزمونی. باغستان شهریار 00:48 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

,

دیدگاهتان را بنویسید