الاغ

تعداد پاراگرف: 1

از این منظر الاغ دست کم موجودی است که اصل فردیّت و آرامش و کیفیّت وجودش را بفروشد به تظاهر به چند الاغ دیگر، بلا نسبت الاغ، چنین به گمان ما رسیده است. هشت و چهارده دقیقهٔ همین روز، از این منظر افزوده گشت. هفت و چهل و نه دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی. تاریخ از ابتدا به انتهای نوشته منتقل گشت، چهارده و پنج دقیقهٔ جمعه نوزده آذر هزار و چهارصد شمسی. خر به عنوانْ در ویراست دقایقی قبل افزوده و از آن حذف شد، چهارده و ده دقیقهٔ همین روز.