خوردن میوه فقط قبل از ظهر

تعداد پاراگرف: 1

به گمان خوردن میوه پیش از ظهر مناسب است و در ساعات پایانی روز رو به خواب احتمالاً نا مناسب باشد، گمان مناسبت صبح برای خوردن میوه به گمان از آقای برد پیت رسیده است، ۱۷:۲۰ جمعه ۲۸ مهر ۱۴۰۲ اکتبر ۲۰ ۲۰۲۳ باغستان شهریار.