غذا خوردن

تعداد پاراگرف: 1

چنین گمان برده‌ایم که احتمالاً مناسب است به هنگام غذا خوردن غذا را به سر خویش نزدیک داشتن نه سر را به غذا. ۱۸:۰۰ سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰.

,