آداب خوردن غذا

تعداد پاراگرف: 1

خوردن و جویدن با دهان بسته تا صدای مارچ و مورچ بلند نشود، هورت نکشیدن نوشیدنی و غذا، غذا را به خدمت سر رساندن نه اینکه سر را خم داریم به خدمت غذا. ۱۵:۰۹ شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ سپتامبر ۲ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. در خصوص مورد سوّم، خم نداشتن سر به خدمت غذا، این موضوع از جانب آقای ابراهیم تاتلیسس به گمان ما رسیده است، منظور از به گمان رسیدن بدون دیدار یا تماسی متعارف از طریق دریافت امواج و ارتعاش ذهنی به این پندار دست یافتن است. ۱۳:۳۱ شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ سپتامبر ۹ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.