مصر

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در مسیر حذف ویزای مصر اقدام شود، به گمان ما از موضوعات اصلی دسترسی به پایگاه دادهٔ پلیس و دستگاه قضائی است. باغستان شهریار، پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰.