اگزو، فرشتهٔ مرگ

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم فرشتهٔ مرگ را چنین نام نهیم، اگزو، egzo.

۲۱:۱۰ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.