برداشتن نسل مدّاح سلسله ی آدم به ترتیبی مناسب

تعداد پاراگرف: 1

در صورت بودن شخص مدداح سلسله ی آقای آدم مایلیم به ترتیبی شایسته نسل ایشان حذف گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 12:35 دوشنبه 10 مرداد 1401 آگوست 1 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.