توانمندسازی و ایجاد دسترسی، معلولیّت

تعداد پاراگرف: 1

آنچه به گمان ما رسید در موضوع نرم افزارهای خوانش متن که احتمالا بتواند مفید فایده در خصوص نابینایان یا مصارف خاص برای استفاده از محتوای سایت باشد به نظر کارشکنی در امر گسترش این موضوع در زبان فارسی است، پیشتر در سایت‌های داخلی فلتا نیز ما شمایل این موضوع را روئت داشته‌ایم که هیچگاه کاربری آن در آزمون برای ما به اجرا نرسیده است، به عنوان مثال سایت sitespeaker.com که به نظر مجموعۀ گسترده‌ای از زبان‌های مختلف را داراست فاقد پشتیبانی از زبان فارسی است. 09:48 یکشنبه 8 اسفند 1400.