تجهیز تمامی کشورها به کلاهک و انرژی هسته ای

تعداد پاراگرف: 1

موضوعی که در ادامه می آید مشروط به برقراری احتجام است فارغ از دخالت خارجی به ترتیبی که دخالت خارجی در جهت عدم برپایی ساختار احتجامی بر اساس اراده ی داخلی یک کشور شرط را باطل می دارد، مایلیم از تهران با یا بدون همکاری دیگر کشورها تمامی کشورهای جهان به کلاهک و انرژی هسته ای مجههز شوند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این موضوع مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 03:56 دوشنبه 17 مرداد 1401 آگوست 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.