تخمین هزینه ی رشد و پرداخت در مقابل سهم ارث

تعداد پاراگرف: 2

به نظر در این نوشته اشاره ای به موضوع تخمین هزینه ی رشد نشده است، احتمالا در زمان بلوکه ی محتوای سایت Gardun.ir از جانب آقای خامنه ای در آن مجموعه مانده و ما از سر خشم یا به گمان در جریان بودن همراهان از نو نگارش آن را نداشته ایم، باری موضوع چنین است که شخص در صورت تمایل هزینه ی رشد خویش را جهت پرداخت به اشخاص والده و والد خویش از حکومت در ازای صرف نظر از سهم الارث خویش به اشاره برساند و حکومت پرداخت آن را متقببل گردد و دارایی هر دو شخص والده و والد را پس از وفات به نفع حکومت مصادره دارد، مایلیم این موضوع اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، نام نوشته از “تخمین هزینۀ رشد” به “تخمین هزینه ی رشد و پرداخت در مقابل سهم ارث” ویراست شد، اسلاگ نوشته از “estimate-the-cost-of-growth” به “estimation-of-growth-cost-and-payment-against-inheritance-share” ویراست شد و تغییر مذکور در دسته ی مرتبط در نام و اسلاگ نیز انجام گرفت، 09:08 جمعه 18 شهریور 1401 سپتامبر 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم در صورت تمایل سه قوا بر بسترسازی تخمین هزینۀ رشد و ایجاد سامانۀ عمومی این موضوع به صورت بر خط و ایجاد جزئیّات ساختار جهت دوری از مشکلات محتمل نظارت داشته باشند. پیشتر موضوع پرداخت هزینۀ رشد از جانب دولت در صورت درخواست فرد به شرط چشم پوشی از سهم الارث مطرح شده است، مایلیم در صورت تمایل ساختار قضائی بر اجرای این مورد با شرط احتجام از جانب دولت نظارت داشته باشند. باغستان شهریار، 21:41 چهارشنبه 3 فروردین 1400.