معبر

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم به شرط احتجام(جمهور) دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف حصار و فنس و نرده و دیوار در معبر مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، همینطور تمامی مواردی که تمایل ما بوده است تا ارتش بر آن نظارت داشته باشند. باغستان شهریار 03:38 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم تمامی موانع بلندتر از زانو از معابر حذف شوند بدون پیوستگی با امکان عبور، در صورت تمایل مایلیم ارتش بر این موضوع نظارت داشته باشند، به گمان ما عرض پیاده راه‌ها کمتر از سی متر مناسب نیست. پایین‌تر از پارک اوِستا، تهران، ۱۴:۱۰ جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰. بدون پیوستگی با امکان عبور افزوده شد، نظارت ارتش افزوده شد، مایلیم تمام ضمایر مرتبط به ارتش در عوض باشد باشند در نظر گرفته شود، ۱۴:۲۷ همین روز، نزدیک ضلع شمالی میدان جمهوری تهران. اگر ضمایر باشد نوشته شده‌اند، اتوبان فتح به سمت شهریار، ۱۷:۲۸ همین روز.