تملّق و چاپلوسی

تعداد پاراگرف: 1

با فرض وجود هدف و تلاشی در انسان به گمان ما تملّق و چاپلوسی شنیدن فرد را از آنچه مناسب می‌پندارد دور می‌سازد، به گمان چاپلوسی یا از یک احمق می‌جوشد و یا از فردی که قصدی نا مبارک دارد، باغستان شهریار، ۱۱:۲۱ دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰.

,