جنگ ایران و عراق

تعداد پاراگرف: 1

با فرض مناسبت این گمان که رکود دارنده ی ارتش در زمان شروع جنگ به گمان آقای خمینی بوده هستند به نظر منظور آقای خمینی نشستن بر خلافت نجف بوده است و ضمیمه ی فلتا(ایران) به عراق توسسط آقای صددام حسین، 17:34 شنبه 26 شهریور 1401 سپتامبر 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.