جاری فکر بشر

تعداد پاراگرف: 1

آیا می‌توان آنچه آقایان کنفسیوس و افلاطون بر فضای فکر بشر افزوده‌اند را از آن حذف داشت. باغستان شهریار، ۲۱:۰۲ دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰. مایلیم اشاره‌ای بر نا آگاهی خویش داشته باشیم از اینکه آیا آقای افلاطون واژهٔ دموکراسی را به کار برده‌اند یا خیر، همینطور گمان می‌بریم در خصوص آقای کنفسیوس نیز حقوق جنس غیر مذکّر به ترتیبی مناسب به گمان نرسیده است، ۲۱:۴۲ همین حوالی.