فوتبال

تعداد پاراگرف: 1

به نظر در فوتبال در ضربه ی کاشته همچون پنالتی قانونی هست که ضربه ی مجدد(چند ضرب) از شخص بازیکن ضربه زننده را مجاز نمی دانند، گمان می بریم مناسب است تیر دروازه استثنای این موضوع باشد به ترتیبی که اگر توپ به تیر برخورد داشت و بازگشت شخص بازیکن ضربه زننده مجاز باشند تا به توپ ضربه بزنند، به گمان آقای زین الددین زیدان رسیدن این گمان را میسسر داشته هستند، 14:40 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.