رفیق و رفاقت

تعداد پاراگرف: 1

بیست و سه و بیست و یک دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در این باره سخن به میان آمده است، از منظر ما رفیق با آنچه در حقّ فرد انجام می‌دهند تعریف نمی‌شود بلکه رفیق با کارهایی تعریف می‌شود که در حقّ فرد روا نمیدارند.