برابری جنسیّتی یا تلاش برای جلوگیری از نابرابری جنسیّتی

تعداد پاراگرف: 1

به نظر اصطلاح برابری جنسیّتی موضوعی نامناسب است چرا که هر جنسیّتی احتمالاً اقتضای خویش را دارد و پنداشتن این که ترنس، زن یا مرد یا هر جنسیّتی مناسب است در ترازوی برابری سنجیده شوند به گمان نامناسب است امّا اگر از زاویه دیگر نگاه شود و ما تلاش کنیم در مسیر جلوگیری از نابرابری جنسیّتی حرکت کنیم دست کم احتمالاً مناسب خواهد بود تا به عنوان مثال احتمال تبعیض اجرای قانون را در خصوص یک جنسیّت به صفر نزدیک کنیم، ۱۷:۴۵ جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۸ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.