برنامه ی حکومت برای توسعه

تعداد پاراگرف: 1

مایل نیستیم برنامه ی توسعه برای حکومت بیش از عمر هر دولت باشد مگر موردی که مناسبت آن در رای مجلس باشد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:37 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.