حکومت

تعداد پاراگرف: 7

چند روز قبل به این نتیجه و گمان توافق و اراده رسیدم که آقای خاتمی بر کرسی رهبری و آقای کرباسچی بر کرسی ریاست جمهوری بنشینند. ۰۰:۰۱ دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۲۲ ۲۰۲۴ تبریز. همینطور از چند روز قبل به گمان با نظر آقای کرباسچی اراده ی من چنین شد که آقای سعید حجّاریان بر کرسی وزارت کشور بنشینند، ۰۲:۰۱ همین روز.

مایلیم سند و تعامل حکومت منتشر گرد وار(گردند) و فضاهای حکومتی یا غیر آن مجههز به ابزار های تصویر و صدا گیری حکومتی معررفی گرد وار و اگر بودوار شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برس وار، 08:11 دوشنبه 11 مهر 1401 اکتبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. اسناد حکومت به سند و تعامل حکومت ویراست شد، “و فضاهای حکومتی مجههز به ابزار های تصویر و صدا گیری معررفی گرد وار” افزوده شد، 20:39. و به “و فضاهای حکومتی یا غیر آن مجههز به ابزار های تصویر و صدا گیری حکومتی معررفی گرد وار” ویراست شد، 20:44.

بلا نسبت نجاسات مایلیم در حکومت هفتاد درصد نیرو صرف زدودن اسلام و باقی ادیان مرتبط به سلسله ی آقای آدم و نجاساتشان شود و سی درصد به امور جاری برسد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 13:31 جمعه 1 مهر 1401 سپتامبر 23 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم اتتصال از جانب حکومت به تمام ساختارهایی که گردش مالی در جهان را در جهت بررسی خروج از مدنییت مورد پایش می گیرند بر قرار شود، تروریسم، کودتا از جمله انتخاباتی، آشوب و اغتشاش در ممالک و کشورها و موردی که مناسب بررسی در نظر آید، با این حال اگر مراکزی چون آن چه با نام FATF مطرح شده آن گستره را در بر نمی گیرند مایلیم این ارتباط بر قرار شود همینطور و با هر مرکزی که جزوی یا درصدی از مورد نظر در بر می گیرند، در صورتی که مرکزی در جهان در خصوص مورد در نظر دست کم طرح موضوع نداشتند مایلیم بنا شوند و در مجموع در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، 11:11 دوشنبه 21 شهریور 1401 12 سپتامبر 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

اگر بودند شخصی مشکل ساز در مسیر برپایی «حکومت ویث لاین(با خط، آنلاین، بر خط)» بر بستر اینترنت مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، این دوومین بخش افزوده شده این روز به نوشته ی “حکومت” است، 09:37 یکشنبه 13 شهریور 1401 سپتامبر 4 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم اخذ هزینه از شخص شهروند با عنوانی غیر از مالیات در حکومت لغو گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 08:14 یکشنبه 13 شهریور 1401 سپتامبر 4 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. بخش جزا افزوده شد، 08:20.

پیشتر شبیه چنین گمان به یکپارچگی حکومت و بودن هر مرکزی با هر نام و سازمانی به عنوان شعبه ای از حکومت سخن به میان آمده است مایلیم چنین باشد و در مواجهه ی شخص شهروند با هر شعبه ای از حکومت کار شخص شهروند انجام گیرد و انتخاب حضور یا عدم حضور شخص شهروند و انجام گیری جریان فر آیند بر بستر آنلاین در اختیار شخص شهروند باشد و در صورت انتخاب حضور جا به جایی در طبقات به طور کللی و خروج از ساختمان برای یک فر آیند کاری مطرح نشود و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 16:22 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “و انتخاب حضور یا عدم حضور شخص شهروند و انجام گیری جریان فر آیند بر بستر آنلاین در اختیار شخص شهروند باشد و در صورت انتخاب حضور” به پیش از بخش جا به جایی بین طبقات افزوده شد، 16:32.