گوآتمالا

تعداد پاراگرف: 2

ترور احتجام هائیتی آقای جونل موئیز موضوع مطرح شده است در مورد گمان ما در خصوص قتل ایشان توسّط احتجام گوآتمالا آقای الخاندرو گیاماتِئی، ۱۵:۱۷ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰.

دارایی احتجام گوآتمالا به نفع منظر مصادره مقرّر شده است، به نظر در قتل اخیر احتجام در دریای کارائیب مجری ایشان بوده‌اند، به عنوان نشان دادن نشانی از حسن نیّت به هم قطارانشان. ۱۲:۱۸ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰. چشم و زبان و مغز و گوش و پوست ایشان نیز تمایل ماست. ۱۲:۲۰ همین روز.