شورای خلیج

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم عبور از دریای عممان و رسیدن به خلیج دست کم به تائید یکی از اعضای شورای خلیج برسد و عبور کشتی تنها با جواز یک عضو نیز مناسب است به عنوان مثال جواز کویت یا قطر برای ورود کشتی به خلیج کافی است، منظور از شورای خلیج که به گمان تشکیل آن مناسب است کشورهای در کنار خلیج است، در صورتی که خلیج از طریق کانال به دریای سرخ متتصل گردد نیز به گمان مناسب است لحاظ این موضوع، در بخش نخست که شامل کانل دریای سرخ نیست در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 16:54 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان طی نشستی دریای سرزمینی یک کشور در طول 12 مایل دریایی حدود 22،224 متر توافق شده است، اگر در عرض بیش از این توافق تنگه ای بسته گردد با رای اعضای ساحل دار به گمان نا مناسب است که در آن حالت کشوری که مرزی با دریا ندارد نیاز پیدا می شود که برای کشتی رانی از کشوری که ساحل دارد جواز بگیرد. در مورد خلیج عرض کمی بیش از بیست کیلومتر است که بیش از دو برابر توافق مطرح شده نیست و به نظر موضوع تردد به جواز اعضا در صورت نظر مناسب اعضا مناسب به اجراست، 17:07 همین حوالی. “مایل” به “مایل دریایی” ویراست شد، 17:27 همین حوالی.