خلیج

تعداد پاراگرف: 1

پانزده و شانزده دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، در این خصوص پیشتر اشاراتی داشته‌ایم، این خلیج از نظر بزرگی گویا سوّمین خلیج بزرگ جهان است امّا به گمان ما در طراز اهمّیّت شاید بتوان گفت مهم‌ترین خلیج دنیاست و از این رو ما آن را خلیج می‌نامیم، در کره یا آرژانتین وقتی قرار ملاقاتی در خلیج طرح شد به طبع مقصود همین خواهد بود، دست کم احتمالاً بتواند بودن.

,