عادت به درد

تعداد پاراگرف: 1

گمان می بریم انسان به درد عادت نمی گیرد، به گمان گویا آقای خامنه ای و هم قطاران ایشان چنین گمان می برند که انسان به درد عادت می گیرد و فروکش می شود، سر به زیر و فرو دست، با فرض اینکه این گمانی مناسب باشد آیا چنین نیست که آنچه ایشان عادت به درد می پندارند خارج شدن انسان از دایره ی انسان است هر چند برای زاویه ای به گمان ناچیز، 15:38 چهارشنبه 16 شهریور 1401 سپتامبر 7 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

,