بشر، آدم و بنیاد گرایی

تعداد پاراگرف: 1

بشر و غیر بشر، باقی انتخاب نوع آدم است که آیا جزو بشر است یا غیر بشر، غیر بشر تا آنجا که به غیر بشر مرتبط است به غیر بشر مرتبط است امّا اگر پا به دایرهٔ بشر جز به احترام به حریم آن گذارد حکایت دیگر بیرون از احترام آغاز شده است، چنین گمان برده‌ایم. ۰۰:۵۱ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰.