نادانی

تعداد پاراگرف: 1

ده و سی و چهار دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، هر که شما را به نادانی تشویق کند یا فاقد شرف است یا احمق، در هر دو حالت نا لایق است، گویی گرد مرگ به شما بپاشد چون مسکّنی که نه درد را درمان کند و نه عقل را مجالی برای تفکّر بگذارد بلکه چاره به راهی بیابد، چنین به گمان ما رسیده است.

,