به نام انسان

تعداد پاراگرف: 1

به نام انسان به نام حرمت به نام بشر به نام بنیاد به نام اصل به نام گوشه چشمی داشتن به حریم دیگران به نام احترام به نام اکتساب به نام شرافت به نام ادب به نام خِرَد به نام معرفت به نام آگاهی به نام عقل بلا نسبت خر خدا کدام خریست، ۱۱:۱۸ یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، Gebze گبزه شرق استانبول تارا.